Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

z = i có môđun và acgumen lần lượt là

z = i có môđun và acgumen lần lượt là

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có i = 0 + 1 i = cos 9 0 ∘ + i sin 9 0 ∘ nên i có môđun là 1 và acgumen là 9 0 ∘ .

Ta có nên i có môđun là 1 và acgumen là

1

Câu hỏi tương tự

Nếu u= 2 2 ​ ( cos 7 1 ∘ + i ⋅ sin 7 1 ∘ ) , u = ( 3 ​ − 1 ) ( cos 3 6 ∘ + i ⋅ sin 3 6 ∘ ) thì:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG