Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 140 0 , ∠AOC = 160 0 a) Tính số đo góc BOC b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đo góc COD c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc BOD không? Vì sao?

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA.

Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 1400 , ∠AOC = 1600

a) Tính số đo góc BOC

b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đo góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc BOD không? Vì sao?

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC Do đó ∠AOB + ∠BOC = ∠AOC 140 + ∠BOC = 160 ∠BOC = 160 - 140 = 20 b) Tia OD là tia đối của tia OA, đầu bài cho) Nên ∠COD và ∠AOC kề bù Ta có ∠COD + ∠AOC = 180 0 ∠COD + 160 0 = 180 0 ∠COD = 180 0 - 160 0 = 20 0 c) Ta có tia OC nằm gữa hai tia OB và OD (1) Mặt khác ∠COD = ∠BOC( =20)(2) Từ (1) và (2) ta có tia OC là tia phân giác của góc BOD

a) Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC

Do đó ∠AOB + ∠BOC = ∠AOC

140 + ∠BOC = 160

∠BOC = 160 - 140 = 20

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

b) Tia OD là tia đối của tia OA, đầu bài cho)

Nên ∠COD và ∠AOC kề bù

Ta có ∠COD + ∠AOC = 1800

∠COD + 1600 = 1800

∠COD = 1800 - 1600 = 200

c) Ta có tia OC nằm gữa hai tia OB và OD (1)

Mặt khác ∠COD = ∠BOC( =20)(2)

Từ (1) và (2) ta có tia OC là tia phân giác của góc BOD

1

Câu hỏi tương tự

a) (-21) + | -50 | + (-29) – | -2016 | b) 36 : 3 2 + 3 2 . 2 3 -15 0 c) ( 5 103 – 5 102 – 5 101 ) : ( 5 99 . 26 – 5 99 )

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG