Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o x > y > 0. C h ứ n g minh 2 x + y ​ > ln x − ln y x − y ​ .

.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức đã cho tương đương ln x − ln y > x + y 2 ( x − y ) ​ ⇔ ln y x ​ − y x ​ + 1 2 ( y x ​ − 1 ) ​ > 0 Đ ặ t t = y x ​ , t > 1 t a đư ợ c ln t − t + 1 2 ( t − 1 ) ​ > 0 ( ∗ ) X e ˊ t f ( t ) = ln t − t + 1 2 ( t − 1 ) ​ , t > 1 f ′ ( t ) = t 1 ​ − ( t + 1 ) 2 4 ​ = t ( t + 1 ) 2 ( t − 1 ) 2 ​ > 0 v ớ i t > 1 ⇒ f ( t ) đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n v ớ i t > 1 ⇒ f ( t ) > f ( 1 ) = 0 ⇒ ( ∗ ) đ i e ^ ˋ u p h ả i c h ứ n g minh .

Bất đẳng thức đã cho tương đương

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn a + b + c ≤ 3 . Tìm giá trị lớn nhất của: P = a 2 + 1 ​ a + 1 + a a 2 + 1 ​ ​ + b 2 + 1 ​ b + 1 + b b 2 + 1 ​ ​ + c 2 + 1 ​ c + 1 + c c 2 + 1 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG