Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định mđể với mọi xta có A. B. C. D.

Xác định m để với mọi x ta có negative 1 less or equal than fraction numerator x squared plus 5 x plus m over denominator 2 x squared minus 3 x plus 2 end fraction less than 7

A. negative 5 over 3 less or equal than m less than 1

B. 1 less than m less or equal than 5 over 3

C. m less or equal than negative 5 over 3

D. m less than 1

  1. negative 5 over 3 less or equal than m less than 1

  2. 1 less than m less or equal than 5 over 3

  3. m less or equal than negative 5 over 3

  4. m less than 1

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + abc + 8 ≥ 5 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG