Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

x 1 ,x 2 là hai nghiệm của phương trình: 2 x 2 − 3 a x − 2 = 0 Biểu thức A = x 1 3 ​ 1 ​ + x 2 2 ​ 1 ​ được biểu diễn theo a là:

x1,x2 là hai nghiệm của phương trình: 

Biểu thức  được biểu diễn theo a là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. A = 8 27 a 3 ​ − 2 9 a ​

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { m x + y = 3 x + m y = 2 m + 1 ​ Các giá trị thích hợp của tham số m để hệ phương trình có nghiệm nguyên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG