Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

X, Y, Z, T là các peptit đều được tạo bởi các α-amino axit no chứa một nhóm–NH2 và 1 nhóm –COOH và có tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bằng dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng chất rắn khan là

X, Y, Z, T là các peptit đều được tạo bởi các α-amino axit no chứa một nhóm–NH2 và 1 nhóm –COOH và có tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bằng dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng chất rắn khan là

  1. 24,51 gam

  2. 31,5 gam

  3. 25,84 gam

  4. 36,05 gam

R. Roboctvx110

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∑ O = 12 → 4. O i ​ = 12 → O i ​ ( min ) = 3 (đipeptit có số O nhỏ nhất) X;Y;Z;T đều là đipeptit ( C 2 x ​ H 4 x ​ N 2 ​ O 3 ​ : a mol) đốt cho n CO 2 ​ ​ = n H 2 ​ O ​ = y Thủy phân đipeptit n NaOH ​ = 2 ⋅ n peptit ​ ; n H 2 ​ O ​ = n peptit ​ BTKL : 13 , 98 0 , 09 0 , 135 ​ + 120%.2.0 , 135.40 = m cr ​ + 0 , 135.18 → m cr ​ = 31 , 5 gam ⇒ Chọn đáp án B.

 (đipeptit có số O nhỏ nhất)

X;Y;Z;T đều là đipeptit (: a mol) đốt cho 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell BTKL open parentheses PT close parentheses colon 13 , 98 plus 0 , 63.32 equals 62 y and 28 a end cell row cell BTKL left parenthesis text  chất  end text right parenthesis colon 13 , 98 equals 14 y and 76 a end cell end table close rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals 0 , 51 end cell row cell a equals 0 , 09 end cell end table close

Thủy phân đipeptit 

BTKL : 

⇒ Chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các nhận định sau: (1) CH 3 ​ − NH 2 ​ là amin bậc một. (2) Andehit là hợp chất chỉ có tính khử. (3) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh. (4) Tetrapeptit mạch hở ( Ala-Gly-Val-Ala ) có 3 liê...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG