Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét xem các số a và b có thể là số vô tỉ không nếu : a) ab và là số vô tỉ. b) a + b và là số hữu tỉ (a + b ≠ 0) c) a + b, là số hữu tỉ (a + b ≠ 0)

Xét xem các số a và b có thể là số vô tỉ không nếu : 

a) ab và a over b là số vô tỉ.

b) a + b và a over b là số hữu tỉ (a + b ≠ 0) 

c) a + b, a squared space v à space b squared là số hữu tỉ (a + b ≠ 0)

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Có thể. b, c) Không thể.

a) Có thể.
b, c) Không thể.

5

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc ABC (H thuộc BC, E thuộc AC), Kẻ AD vuông góc với BE (D thuộc BE). a) Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nội tiếp, xác địn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG