Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

X é t v ị tri t ươ ng đố i c ủ a c á c c ặ p đườ ng th ẳ ng (d) , (d') v à t í nh g ó c h ợ p b ở i (d), (d') trong m ổ i tr ưở ng h ợ p sau:

Xét v tri tương đối ca các cp đường thng (d) , (d') và tính góc hp bi (d), (d') trong mi trưởng hp sau:a comma left parenthesis d right parenthesis colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 9 t end cell row cell y equals 5 t end cell row cell z equals negative 3 plus t end cell end table close left parenthesis d right parenthesis colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 9 t end cell row cell y equals 5 t end cell row cell z equals negative 3 plus t end cell end table close b comma left parenthesis d right parenthesis colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals t end cell row cell y equals negative 8 minus 4 t end cell row cell z equals negative 3 minus 3 t end cell end table close open parentheses d to the power of straight apostrophe close parentheses colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y plus z equals 0 end cell row cell 2 x minus y plus 2 z equals 0 end cell end table close c comma left parenthesis d right parenthesis colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x minus z plus 2 equals 0 end cell row cell x minus 7 y plus 3 z minus 17 equals 0 end cell end table close open parentheses d to the power of straight apostrophe close parentheses colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative 2 plus 3 t end cell row cell y equals negative 1 end cell row cell z equals 4 minus t end cell end table close

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Đườ ng th ẳ ng (d) qua M 0 (0;0;-3) c ó vect ơ chi ph ươ ng a =(9;5;1) Đườ ng th ẳ ng ( d ') qua M 0 ' (0;0;-3) c ó vect ơ chi ph ươ ng b =(-9;-5;-1) . M 0 = M 0 ' v à a , b c ủ ng ph ươ ng n ê n hai đườ ng th ẳ ng (d) v à ( d ' ) tr ù ng nhau. d, d ' = 0 0 b. Đườ ng th ẳ ng (d) qua M 0 (0;-8;-3) c ó vecto chi ph ươ ng a =(1;-4;-3) . Đườ ng th ẳ ng (d') qua M 0 ' (0;-8;-3) c ó vect ơ chi ph ươ ng b =(1;-4;-3) ; a = b v à O & (d) n ê n (d)// d + , d, d ' = 0 ∘ c. Đườ ng th ẳ ng (d) qua c ó vect ơ chi ph ươ ng a =(-7;-7;-14) hay a ' =(1;1;) . Đưở ng th ằ ng ( d ' qua M 0 (-;-1;4) c ó vecto chi ph ươ ng b =(3;0;-1) [ a , b ] M 0 ​ M 0 ′ ​ ​ = 1 + 11 − 12 = 0 n ê n hai d ướ ng th ẳ ng (d) , (d) ) đồ ng ph ẳ ng a ' , b kh ô ng c ù ng ph ươ ng n ê n hai đườ ng th ẳ ng (d) . ( d ') căt nhau .

a. Đường thng (d) qua M0(0;0;-3) có vectơ chi phương a=(9;5;1)
Đường thng ( d ') qua M0'(0;0;-3) có vectơ chi phương b=(-9;-5;-1). M0=M0' và a,b cng phương nên hai đường thng (d) và ( d' ) trùng nhau. d,d'=00
b. Đường thng (d) qua M0(0;-8;-3) có vecto chi phương a=(1;-4;-3).
Đường thng (d') qua M0'(0;-8;-3) có vectơ chi phương b=(1;-4;-3); a=b và O & (d) nên (d)//d+,d,d'=0
c. Đường thng (d) qua straight M subscript 0 open parentheses negative 1 semicolon minus 18 over 7 semicolon 0 close parentheses có vectơ chi phương a=(-7;-7;-14) hay a'=(1;1;). Đưởng thng ( d' qua M0(-;-1;4) có vecto chi phương
b=(3;0;-1) stack straight M subscript 0 straight M subscript 0 superscript straight apostrophe with minus on top equals open parentheses negative 1 semicolon 11 over 7 semicolon 4 close parentheses semicolon blank left square bracket straight a with rightwards arrow on top comma straight b with rightwards arrow on top right square bracket equals left parenthesis negative 1 semicolon 7 semicolon 3 right parenthesis  

nên hai dướng thng (d), (d) ) đồng phng a',b không cùng phương nên hai đường thng (d). ( d') căt nhau

cos invisible function application open parentheses stack d subscript comma d to the power of straight apostrophe with hat on top close parentheses equals vertical line cos invisible function application left parenthesis a with rightwards arrow on top comma b with rightwards arrow on top right parenthesis vertical line equals fraction numerator open vertical bar stack a to the power of straight apostrophe times b with rightwards arrow on top with rightwards arrow on top close vertical bar over denominator vertical line a with rightwards arrow on top vertical line times vertical line b with rightwards arrow on top vertical line end fraction equals fraction numerator vertical line 3 plus 0 minus 2 vertical line over denominator square root of 6 times square root of 10 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator square root of 6 end fraction equals fraction numerator square root of 15 over denominator 30 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh lâp ph ươ ng ABCD. A ' B ' C ' D ' , biêt b á n k í nh hinh câu nôi tiêp trong t ứ di ệ n ACB + D ' băng r . T ỉ nh di ệ n t í ch to à n phân c ủ a t ứ di ệ n ACB ' D + theo r . T ...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG