Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn lo g 3 ​ ( a ) = lo g 27 ​ ( a 2 b ​ ) .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì a > 0 ; b > 0 nên ta có lo g 3 ​ ( a ) = lo g 27 ​ ( a 2 b ​ ) ⇔ lo g 3 ​ ( a ) = 3 1 ​ lo g 3 ​ ( a 2 b ​ ) ⇔ 3 lo g 3 ​ ( a ) = lo g 3 ​ ( a 2 b ​ ) ⇔ lo g 3 ​ ( a 3 ) = lo g 3 ​ ( a 2 b ​ ) ⇔ a 3 = a 2 b ​ ⇔ a = b ​ ⇔ a 2 = b

Vì  nên ta có 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 ( sin 2 x + sin 2 x 1 ​ ) + 4 ( sin x + sin x 1 ​ ) − 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG