Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x 0 Tại 𝑥 0 =2

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x0

f left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator 1 minus square root of 2 x minus 3 end root over denominator 2 minus x end fraction end cell cell text  khi  end text x not equal to 2 end cell row 1 cell text  khi  end text x equals 2 end cell end table close Tại 𝑥=2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x → 2 ​ lim + 3 m u ​ 2 − x 1 − 2 x − 3 ​ ​ = x → 2 ​ lim + 3 m u ​ + 3 m u ( 2 − x ) ( 1 + 2 x − 3 ​ ) ( 1 − 2 x − 3 ​ ) ( 1 + 2 x − 3 ​ ) ​ = x → 2 ​ lim + 3 m u ​ + 3 m u ( 2 − x ) ( 1 + 2 x − 3 ​ ) 4 − 2 x ​ = x → 2 ​ lim + 3 m u ​ + 3 m u ( 1 + 2 x − 3 ​ ) 2 ​ = 1 = f ( 2 ) Vậy hàm số =liên tục tại𝑥 0 =2

Vậy hàm số =liên tục tại 𝑥=2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm b để hàm số f(x) liên tục tại x=3.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG