Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét tính liên tục của hàm số sau tại x 0 ​ = 0 : f ( x ) = { x + a khi x < 0 x 2 + 1 khi x ≥ 0 ​

Xét tính liên tục của hàm số sau tại :

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi x ∈ R Ta có: x → 0 + lim ​ f ( x ) = x → 0 + lim ​ ( x 2 + 1 ) = 1 v a ˋ x → 0 − lim ​ f ( x ) = x → 0 − lim ​ ( x + a ) = a f ( 0 ) = 1 Vậy: Nếu a = 1 thì: x → 0 + lim ​ f ( x ) = x → 0 − lim ​ f ( x ) = f ( 0 ) = 1 ⇔ hàm số liên tục tại x 0 ​ = 1 Nếu a  = 1 thì: x → 0 + lim ​ f ( x )  = x → 0 − lim ​ f ( x ) ⇔ hàm số gián đoạn tại x 0 ​ = 1

Hàm số xác định với mọi 

Ta có:

Vậy:

Nếu a = 1 thì: 

hàm số liên tục tại 

Nếu  thì: 

hàm số gián đoạn tại 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các khoảng liên tục của các hàm số sau: y = x 2 − 9 2 x + 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG