Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét số thập phân α = 0,123456789101112 Chứng minh rằng α là số vô tỷ

Xét số thập phân  = 0,123456789101112

Chứng minh rằng  là số vô tỷ

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? a. 2016 + 1 - 2017 b. x + 10 - 1 c. x+ 2y > 0 d. 5 - 10 ​ < 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG