Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét phép thử gieo một đồng xu ba lần liên tiếp. Biến cố A được mô tả bởi tập các kết quả Ω A ​ = { SNN ; SNS ; SSN ; SSS } .Kết luận nào dưới đây là sai?

Xét phép thử gieo một đồng xu ba lần liên tiếp. Biến cố A được mô tả bởi tập các kết quả  . Kết luận nào dưới đây là sai?

  1. Biến cố A: “ Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”.

  2. Biến cố A: “ Mặt sấp xuất hiện ở lần gieo đầu tiên”.

  3. P(A) < 1

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kết luận sai là:Biến cố A: “ Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”. Vì biến cố“ Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần” thiếu các trường hợp NSS;NNS;NSN CHỌN A

Kết luận sai là: Biến cố A: “ Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”.

Vì biến cố “ Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”  thiếu các trường hợp NSS;NNS;NSN

CHỌN A

83

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với 3 ≤ k ≤ n ta có C n k ​ + 3 C n k − 1 ​ + 3 C n k − 2 ​ + C n k − 3 ​ = C n + 3 k ​ Một bình chứa 8 viên bi chỉ khác nhau về màu , trong đó có 5 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ ....

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG