Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét khẳng định: "Với mọi số thực a với hai số hữu tỉ r, s, ta có ( a r ) s = a rs . Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng ?

Xét khẳng định: "Với mọi số thực a với hai số hữu tỉ r, s, ta có . Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng ?

  1. a<1

  2. a bất kì

  3. a > 0 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Do s , r  ∈ Z nên a &gt; 0.

Chọn C

Do  nên a > 0.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG