Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét hai câu sau: 1. Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một cách sắp xếp các phần tử của tập hợp nàytheo một thứ tự nào đó.​​​​​​​ 2. Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một chỉnh hợp chập n của n phần tử. Trong hai câu trên:

Xét hai câu sau:

1. Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một cách sắp xếp các phần tử của tập hợp này theo một thứ tự nào đó.​​​​​​​

2.  Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một chỉnh hợp chập n của n phần tử.

Trong hai câu trên: 

  1. Chỉ 1 đúng
  2. ​​​​​​​Chỉ 2 đúng
  3. Cả hai câu đều đúng. ​​​​​​​
  4. Cả hai câu đều sai

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Cả hai câu đều đúng. ​​​​​​​ Dựa vào định nghĩa hoán vị, chỉnh hợp

ĐÁP ÁN C. Cả hai câu đều đúng. ​​​​​​​ 

Dựa vào định nghĩa hoán vị, chỉnh hợp

1

Câu hỏi tương tự

(TST Hong Kong 1999) Các học sinh được phát bài kiểm tra , mỗi môn một bài , trong n (n≥ 3)môn học. Biết rằng với mỗi môn học bất kì có đúng 3 học sinh đạt điểm tối ưu ,còn với hai môn tùy ý thì có 1 ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG