Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét hình giới hạn đường hyperbol y = x 2 ​ và các đường thẳng y=1; y =4; x = 0. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình đó quanh trục tung.

Xét hình giới hạn đường hyperbol y =  và các đường thẳng y=1; y =4; x = 0. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình đó quanh trục tung.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : y = x 2 ​ ⇔ x = y 2 ​ ⇒ V = π ∫ 1 4 ​ ( y 2 ​ ) 2 dy = π ∫ 1 4 ​ 4. y − 2 dy = − 4 π y 1 ​ ∣ ∣ ​ 4 1 ​ = 3 π

1

Câu hỏi tương tự

Biết ∫ 0 1 ​ + 3 m u x 2 − 5 x + 6 d x ​ = a ln 2 + b ln 3 , với a, b là các số nguyên. Tính S = a + b

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG