Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét dấu các biểu thức: a) P ( x ) = 4 − x 2 2 x 2 − 3 x − 5 ​ b) Q ( x ) = x 2 − 7 x + 12 1 ​ − x 2 − 5 x + 4 1 ​

Xét dấu các biểu thức:

a) 

b) 

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: a) ĐK: x  = ± 2 . Cho 2 x 2 − 3 x − 5 = 0 ⇒ x = − 1 hoặc x = 2 5 ​ Bảng xét dấu: b) ĐK: { x 2 − 7 x + 12  = 0 x 2 − 5 x + 4  = 0 ​ ⇔ { x  = 3 , x  = 4 x  = 1 , x  = 4 ​ Q ( x ) = x 2 − 7 x + 12 1 ​ − x 2 − 5 x + 4 1 ​ = ( x 2 − 7 x + 12 ) ( x 2 − 5 x + 4 ) 2 x − 8 ​ Bảng xét dấu:

Đáp án:

a) ĐK: .

Cho  hoặc 

Bảng xét dấu:

b) ĐK: 

Bảng xét dấu:

1

Câu hỏi tương tự

Gọi là tập nghiệm của bất phương trình . Trong các tập hợp sau, tập nào không là con của tập ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG