Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét dấu biểu thức ta được:

Xét dấu biểu thức   ta được:

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu, ta có:

Ta có:

Bảng xét dấu:

Từ bảng xét dấu, ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Xét dấu biểu thức ta được:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG