Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét dấu biểu thức sau: f(x) = x(x - 4) 2 (3x - 5)

Xét dấu biểu thức sau: f(x) = x(x - 4)2(3x - 5)

R. Roboteacher55

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có bảng xét dấu củaf(x) = x(x - 4) 2 (3x - 5) như sau:

Ta có bảng xét dấu của f(x) = x(x - 4)2(3x - 5) như sau:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số a để 9 x 2 − 2 x + a > 0 , ∀x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG