Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét dấu biểu thức sau: f ( x ) = x − 2 m + 2 2 − x ​ .

Xét dấu biểu thức sau: .

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trường hợp 1: 2m - 1 = 2 ⇔ m = 2 3 ​ , khi đó ta có: x − 2 2 − x ​ = − 1 < 0 , ∀ x ∈ R . Trường hợp 2: m > 2 3 ​ . Ta có bảng xét dấu: Trường hợp 3: m < 2 3 ​ . Ta có bảng xét dấu:

Trường hợp 1: 2m - 1 = 2 , khi đó ta có: 

Trường hợp 2: . Ta có bảng xét dấu:

Trường hợp 3: . Ta có bảng xét dấu:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của m để bất phương trình: ( m − 1 ) x 2 − 2 ( m + 1 ) x + 3 ( m − 2 ) > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG