Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét dấu biểu thức: f ( x ) = 2 x 2 + 3 x − 5

Xét dấu biểu thức: 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bản xét dấu f(x)

Bản xét dấu f(x)

1

Câu hỏi tương tự

Tam thức f ( x ) = 2 x 2 + ( m + 2 ) x + m − 4 âm với mọi x khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG