Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực x , y thỏa mãn x − 2 y + 2 = 2 ( x − 1 ​ + 3 − 2 y ​ ) . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = x − 2 y . Tính M + m .

Xét các số thực  thỏa mãn 

Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

Tính 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+GTNN: Điều kiện x ≥ 1 ; y ≤ 2 3 ​ . Giả thiết suy ra x − 2 y + 2 = 2 x − 2 y + 2 + 2 ( x − 1 ) ( 3 − 2 y ) ​ ​ ≥ 2 x − 2 y + 2 ​ [ x − 2 y + 2 = 0 x − 2 y + 2 ≥ 4 ​ . Do đó, m = min , S = − 2 t ạ i x = 1 , y = 2 3 ​ . +GTLN: Điều kiện giả thiết tương đương với ( x − 2 y + 2 ) 2 = 4 ( x − 2 y + 2 + 2 ( x − 1 ) ( 3 − 2 y ) ​ ) . Sử dụng bất đắng thức quen thuộc ab ≤ 4 ( a + b ) 2 ​ ta có ( x − 2 y + 2 ) 2 ≤ 4 ( x − 2 y + 2 + x − 2 y + 2 ) . ⇒ x − 2 y ≤ 6. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = 5 , y = − 2 1 ​ . Cho nên M = ma x S = 6. Tóm lại, M + m = 6 − 2 = 4. Chọn đáp án D.

+GTNN: Điều kiện  Giả thiết suy ra

Do đó, 

+GTLN: Điều kiện giả thiết tương đương với

 

Sử dụng bất đắng thức quen thuộc  ta có

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 

Cho nên 

Tóm lại, 

Chọn đáp án D. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho { x , y ≥ 0 x 3 + y 3 = 1 ​ . Chứng minh: x ​ + 2 y ​ ≤ ( 1 + 2 5 2 ​ ) 6 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG