Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực dương x,y thỏa mãn lo g 3 ​ x + 3 x y 1 − y ​ = 3 x y + x + 3 y − 4 .Tìm giá trị nhỏ nhất P min ​ của P = x + y .

Xét các số thực dương x,y thỏa mãn  .Tìm giá trị nhỏ nhất  của .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để x + 3 x y 1 − y ​ > 0 mà từ giả thiết x , y > 0 Suy ra : 1 − y > 0 ⇔ y < 1 . Vậy ĐKXĐ: x > 0 ; 0 < y < 1 . Ta có : Xét f ( t ) = t . 3 t với t > 0 . Ta có f ′ ( t ) = 3 t + t . 3 t . ln 3 > 0 với ∀ t > 0 , suy ra f ( t ) đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . Từ (*) ta có f ( 3 − 3 y ) = f ( 3 x y + x ) với 3 − 3 y > 0 ; 3 x y + x > 0 nên 3 − 3 y = 3 x y + x ⇔ y = 3 ( x + 1 ) 3 − x ​ . Ta có :

Để mà từ giả thiết

Suy ra :  .

Vậy ĐKXĐ: .

Ta có :

Xét với .

Ta có với , suy ra đồng biến trên khoảng  .

Từ (*)  ta có với nên .

Ta có :

 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG