Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực dương a và b thỏa mãn lo g 5 ​ ( 5 a ⋅ 2 5 b ) = 5 l o g 5 ​ ( a ) + l o g 5 ​ ( b + 1 ) .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xét các số thực dương a và b thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có lo g 5 ​ ( 5 a 2 5 b ) = 5 l o g 5 ​ ( a ) + l o g 5 ​ ( b + 1 ) ⇔ lo g 5 ​ 5 a + lo g 5 ​ 2 5 b = 5 l o g 5 ​ ( a ) ⋅ 5 l o g 5 ​ ( b ) ⋅ 5 ⇔ a + b lo g 5 ​ 25 = a ⋅ b ⋅ 5 ⇔ a + 2 b = 5 ab

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG