Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực dương a và b thỏa mãn lo g 5 ​ ( 5 a ⋅ 2 5 b ) = 5 l o g 5 ​ ( a ) + l o g 5 ​ ( b + 1 ) .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xét các số thực dương a và b thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có lo g 5 ​ ( 5 a 2 5 b ) = 5 l o g 5 ​ ( a ) + l o g 5 ​ ( b + 1 ) ⇔ lo g 5 ​ 5 a + lo g 5 ​ 2 5 b = 5 l o g 5 ​ ( a ) ⋅ 5 l o g 5 ​ ( b ) ⋅ 5 ⇔ a + b lo g 5 ​ 25 = a ⋅ b ⋅ 5 ⇔ a + 2 b = 5 ab

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + c x + d , a  = 0 có ( − ∞ ; 0 ) min ​ f ( x ) = f ( − 2 ) .Giá trị lớn nhất của hàm y = f(x) trên đoạn [1; 3] bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG