Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực dương a, b tùy ý thỏa mãn lo g 7 ​ 9. lo g 9 ​ a − 9 = lo g 7 ​ b . Mệnhđề nào dưới đây đúng?

Xét các số thực dương a, b tùy ý thỏa mãn . Mệnhđề nào dưới đây đúng?

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án A Ta có: lo g 7 ​ 9. lo g 9 ​ a − 9 = lo g 7 ​ b ⇔ lo g 7 ​ a − lo g 7 ​ b = 9 ⇔ lo g 7 ​ b a ​ = 9 . Khi đó: b a ​ = 7 9 ⇔ a = 7 9 b

Chọn đáp án A

Ta có: .

Khi đó: 

3

Câu hỏi tương tự

Cho a > 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG