Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực dương a, b,c thỏa mãn abc = 1 Chứng minh bất đẳng thức

Xét các số thực dương a, b,c  thỏa mãn abc = 1 Chứng minh bất đẳng thức open parentheses a plus b close parentheses open parentheses b plus c close parentheses open parentheses c plus a close parentheses greater or equal than 4 open parentheses a plus b plus c minus 1 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG