Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số phức z w , thỏa mãn ∣ w − i ∣ = 2 , z + 2 = i w . Gọi zz 1 ,z 2 lần lượt là các số phức mà tại đó ∣ z ∣ đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất. Mô đun ∣ z 1 ​ + z 2 ​ ∣ bằng z

Xét các số phức z w , thỏa mãn . Gọi zz1,z2 lần lượt là các số phức mà tại đó đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất. Mô đun  bằng 
z

  1. 3

  2. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có: z + 2 = i w ⇔ w = i 1 ​ ( z + 2 ) ⇒ ∣ w − i ∣ = 2 ⇔ ∣ ∣ ​ i 1 ​ ( z + 2 ) − i ∣ ∣ ​ = 2 ⇔ ∣ ∣ ​ i 1 ​ [ ( z + 2 ) + 1 ] ∣ ∣ ​ = 2 ⇔ ∣ z + 3 ∣ = 2 Do đó z 1 ​ , z 2 ​ có các điểm biểu diễn trên mặt phẳng Oxy thuộc đường tròn tâm I ( − 3 ; 0 ) ; bán kính R = 2 . Vậy z 1 ​ = − 1 , z 2 ​ = − 5 ⇒ z 1 ​ + z 2 ​ = − 6 ⇒ ∣ z 1 ​ + z 2 ​ ∣ = 6

Đáp án C

Ta có: 

Do đó có các điểm biểu diễn trên mặt phẳng Oxy thuộc đường tròn tâm; bán kính . Vậy 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho hai điểm A ( 2 ; − 2 ; 4 ) , B ( − 3 ; 3 ; − 1 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét M là điểm thay đổi thuộc ( P ) ,giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG