Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số phức z thỏa ∣ z + 2 − i ∣ + ∣ z − 4 − 7 i ∣ = 6 2 ​ . Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của ∣ z − 1 + i ∣ . Tính P = m + M.

Xét các số phức z thỏa  . Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của . Tính P = m + M.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : w = z − 1 + i = a + bi ; a , b ∈ R ∣ ( z − 1 + i ) + 3 − 2 i ∣ + ∣ ( z − 1 + i ) + ( − 3 − 8 i ) ∣ = 6 2 ​ ⇔ ∣ w + 3 − 2 i ∣ + ∣ w − 3 = 8 i ∣ = 6 2 ​ Do đ o ˊ x e ˊ t c a ˊ c đ i ể m M ( a ; b ) , A ( − 3 ; 2 ) , B ( 3 ; 8 ) , t a c o ˊ : 6 2 ​ = M A + MB ≥ A B = 6 2 ​ D a ^ ˊ u " = " x ả y r a ⇔ M ∈ [ A B ] , d o đ o ˊ b = a + 5 v a ˋ − 3 ≤ a ≤ 3. ∣ w ∣ = a 2 + b 2 ​ = a 2 + ( a + 5 ) 2 ​ = 2 a 2 + 10 a + 25 ​ m = [ − 3 ; 3 ] min ​ 2 a 2 + 10 a + 25 ​ = 2 5 2 ​ ​ ; m = [ − 3 ; 3 ] ma x ​ 2 a 2 + 10 a + 25 ​ = 73 ​ . V ậ y P = 2 5 2 ​ + 2 73 ​ ​ .

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 0 1 ​ x 3 + x 2 + x + 1 2 x 2 + 5 x + 7 ​ d x .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG