Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số phức z = a + bi ( a , b ∈ R ) thỏa mãn ∣ z − 4 − 3 i ∣ = 5 ​ . Tính P = a + b khi ∣ z + 1 − 3 i ∣ + ∣ z − 1 + i ∣ đạt giá trị lớn nhất.

Xét các số phức  thỏa mãn . Tính  khi  đạt giá trị lớn nhất.
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG