Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số phức z = a + bi ( a , b ∈ R ) thỏa mãn ∣ z + 2 − 3 i ∣ = 2 2 ​ . Tính P = 2 a + b khi ∣ z + 1 + 6 i ∣ + ∣ z − 7 − 2 i ∣ đạt giá trị lớn nhất.

Xét các số phức  thỏa mãn . Tính khi
 đạt giá trị lớn nhất.
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B ⇔ M , I , I ′ thẳng hàng. Vì ta thấy I A = I B ⇒ M A = MB nên xảy ra dấu bằng

Đáp án B

 thẳng hàng. Vì ta thấy  nên xảy ra dấu bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai hộp đựng bi, đựng hai loại bi đen và bi trắng, tổng số bi trong hai hộp là 20 và hộp thứ nhất đựng bi ít hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một bi. Xác suất để lấy được hai bi đen là 84 5...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG