Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các khẳng định sau i) Nếu hàm số y = f ( x ) có đạo hàm dương với mọi x thuộc tập số D thì f ( x 1 ​ ) < f ( x 2 ​ ) , ∀ x 1 ​ , x 2 ​ ∈ D , x 1 ​ < x 2 ​ ii) Nếu hàm số y = f ( x ) có đạo hàm âm với mọi x thuộc tập số D thì f ( x 1 ​ ) > f ( x 2 ​ ) , ∀ x 1 ​ , x 2 ​ ∈ D , x 1 ​ < x 2 ​ iii) Nếu hàm số y = f ( x ) có đạo hàm dương với mọi x thuộc R thì f ( x 1 ​ ) < f ( x 2 ​ ) , ∀ x 1 ​ , x 2 ​ ∈ D , x 1 ​ < x 2 ​ iv) Nếu hàm số y = f ( x ) có đạo hàm âm với mọi x thuộc R thì f ( x 1 ​ ) > f ( x 2 ​ ) , ∀ x 1 ​ , x 2 ​ ∈ D , x 1 ​ < x 2 ​ Số khẳng định đúng là

Xét các khẳng định sau

i) Nếu hàm số  có đạo hàm dương với mọi x thuộc tập số D thì 

 ii) Nếu hàm số  có đạo hàm âm với mọi x thuộc tập số D thì 

iii) Nếu hàm số  có đạo hàm dương với mọi x thuộc  thì 

iv) Nếu hàm số  có đạo hàm âm với mọi x thuộc  thì 

Số khẳng định đúng là

  1. 2

  2. 4

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số khẳng định đúng là iii) và iv)

Chọn A

Số khẳng định đúng là iii) và iv)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 + 6 x 2 − m 2 x (m là tham số). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG