Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các khẳng định sau: (I): Cho hai đường thẳng a và đường thẳng b song song với nhau. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành b. (II): Phép dời hình biến một hình thành một hình bằng nó. (III): Q ( I ; 2020 π ) ​ là phép đồng nhất. (IV): Mọi phép vị tự tâm I tỉ số k  = 0 đều là phép đồng dạng tỉ số k. Khi đó, số khẳng định đúng là:

 Xét các khẳng định sau:

(I): Cho hai đường thẳng a và đường thẳng b song song với nhau. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành b.

(II): Phép dời hình biến một hình thành một hình bằng nó.

(III): là phép đồng nhất.

(IV): Mọi phép vị tự tâm I tỉ số k  0 đều là phép đồng dạng tỉ số k.

Khi đó, số khẳng định đúng là:

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(I) sai vì có vô số phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b (II) đúng vì phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ (III) đúng (IV) sai, vì mọi phép vị tự tâm I tỉ số k  = 0 đều là phép đồng dạng tỉ số |k|.

(I) sai vì có vô số phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b

(II) đúng vì phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ

(III) đúng

(IV) sai, vì mọi phép vị tự tâm I tỉ số k  0 đều là phép đồng dạng tỉ số |k|.

132

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau và khác nhau đôi một?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG