Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các khẳng định sau: 1) Cho hàm số xác định trên tập hợp D và , khi đó được gọi là điểm cực đại của hàm số f(x) nếu tồn tại sao cho và với . 2) Nếu hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm và f(x) có đạo hàm tại điểm thì 3) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm và thì hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm . 4) Nếu hàm số f(x) không có đạo hàm tại điểm thì không là cực trị của hàm số f(x). Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:

Xét các khẳng định sau:

1) Cho hàm sốy equals f left parenthesis x right parenthesis  xác định trên tập hợp D và x subscript 0 element of D , khi đó x subscript 0 được gọi là điểm cực đại của hàm số f(x) nếu tồn tại left parenthesis a semicolon b right parenthesis element of D spacesao cho x subscript 0 element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis và f left parenthesis x right parenthesis less than f left parenthesis x subscript 0 right parenthesis với x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis backslash open curly brackets x subscript 0 close curly brackets.
2) Nếu hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm x subscript 0 và f(x) có đạo hàm tại điểm x subscript 0 thì f apostrophe left parenthesis x subscript 0 right parenthesis equals 0
3) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x subscript 0f apostrophe left parenthesis x subscript 0 right parenthesis equals 0 thì hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm x subscript 0 .
4) Nếu hàm số f(x) không có đạo hàm tại điểm x subscript 0 thì không là cực trị của hàm số f(x).
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- 1 là định nghĩa cực đại sách giáo khoa. - 2 là định lí về cực trị sách giáo khoa. - Các khẳng định 3, 4 là các khẳng định sai.

- 1 là định nghĩa cực đại sách giáo khoa.
- 2 là định lí về cực trị sách giáo khoa.
- Các khẳng định 3, 4 là các khẳng định sai.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Chứng minh rằng ∀ m  = − 1 , các đường ( C m ​ ) tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Xác định phương trình của đường thẳng đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG