Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét bất phương trình . Nếu đặt thì bất phương trình trở thành bất phương trình nào sau đây?

Xét bất phương trình . Nếu đặt  thì bất phương trình trở thành bất phương trình nào sau đây?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Bất phương trình trở thành: . Chọn B.

Đặt

Bất phương trình  trở thành:

.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG