Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét . Bằng cách đặt: , khẳng định nào sau đây đúng?

Xét . Bằng cách đặt: , khẳng định nào sau đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt . .

Đặt .

.

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x 3 − 9 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG