Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét ABC là tập hợp các tam giác nhọn. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = tanA + tanB + tanC + tan 2 A ​ tan 2 B ​ tan 2 C ​

Xét ABC là tập hợp các tam giác nhọn. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Rõ ràng trong một tam giác nhọn, ta có: tanA+tanB+tanC≥cot 2 A ​ cot 2 B ​ cot 2 C ​ ( 1 ) Dấu bằng trong (1) xảy ra⇔ A = B= C Như vậy P ≥ cot 2 A ​ + cot 2 B ​ + cot 2 C ​ + cot 2 A ​ cot 2 B ​ cot 2 C ​ 1 ​ Trong mọi tam giác ta có cot 2 A ​ cot 2 B ​ cot 2 C ​ = cot 2 A ​ + cot 2 B ​ + cot 2 C ​ cot 2 A ​ + cot 2 B ​ + cot 2 C ​ ≥ 3 3 ​ Từ (2) (3) (4) sau khi đặt x = cot 2 A ​ + cot 2 B ​ + cot 2 C ​ , ta có: P ≥ x + x 1 ​ v ớ i x ≥ 3 3 ​ Xét hàm số f ( x ) = x + x 1 ​ ⇒ f ′ ( x ) = 1 − x 2 1 ​ , nên có bảng biến thiên sau: Từ đó x ≥ 3 ​ min ​ = f ( 3 3 ​ ) = 9 28 3 ​ ​ Kết hợp lại suy ra P ≥ 9 28 3 ​ ​ P = 9 28 3 ​ ​ ⇔ { A = B = C x = 3 3 ​ ​ ⇔ A = B = C Như thế minP = 9 28 3 ​ ​ ⇔ ABC là tam giác đều.

Rõ ràng trong một tam giác nhọn, ta có:

Dấu bằng trong (1) xảy ra ⇔ A = B= C
Như vậy 
Trong mọi tam giác ta có 

Từ (2) (3) (4) sau khi đặt , ta có: 
Xét hàm số , nên có bảng biến thiên sau:

Từ đó 
Kết hợp lại suy ra 

Như thế  ⇔ ABC là tam giác đều.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp đứng A BC D . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ D 1 ​ có các cạnh A B = A D = 2 , A A 1 ​ = 3 ​ và ∠ B A D = 6 0 ∘ .GọiM, Nlần lượt là trung điểm A 1 ​ D 1 ​ , A 1 ​ B 1 ​ a. Chứng minh rằng A C 1 ​ v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG