Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là . Người đó bắn hai viên đạn một cách độc lập. Tính xác suất để một viên đạn bắn trúng mục tiêu và một viên đạn bắn trượt mục tiêu.

Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là . Người đó bắn hai viên đạn một cách độc lập. Tính xác suất để một viên đạn bắn trúng mục tiêu và một viên đạn bắn trượt mục tiêu.

  1.  .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là biến cố: “ Viên đạn đầu trúng mục tiêu”, B là biến cố: “ Viên đạn thứ hai trúng mục tiêu” C là biến cố: “ Một viên đạn trúng mục tiêu và một viên đạn trượt mục tiêu”. Khi đó, ta có: và hai viên đạn bắn độc lập nhau. Vậy .

Gọi A là biến cố: “ Viên đạn đầu trúng mục tiêu”,

B là biến cố: “ Viên đạn thứ hai trúng mục tiêu”

 C là biến cố: “ Một viên đạn trúng mục tiêu và một viên đạn trượt mục tiêu”.

Khi đó, ta có:  và hai viên đạn bắn độc lập nhau.

Vậy

 .

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng cho điểm, trong đó không có điểm nào thẳng hàng và trong tất cả các đường thẳng nối hai điểm bất kì không có hai đường thẳng nào song song, trùng nhau hoặc vuông góc. Qua mỗi điểm vẽ c...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG