Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định tập nghiệm S của bất phương trình ( x + 1 ) ( 3 − 4 x ) 2 − x ​ ≥ 0

Xác định tập nghiệm S của bất phương trình  

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 1 ) ( 3 − 4 x ) 2 − x ​ ≥ 0 đ k x d : x  = − 1 ; 4 3 ​ Đ ặ t f ( x ) = ( x + 1 ) ( 3 − 4 x ) 2 − x ​ 2 − x = 0 ⇒ x = 2 x + 1 = 0 ⇒ x = − 1 3 − 4 x = 0 ⇒ x = 4 3 ​ T a c o ˊ : f ( x ) ≥ 0 khi x ∈ ( − 1 ; 4 3 ​ ) ∪ [ 2 ; + ∞ ) S = ( − 1 ; 4 3 ​ ) ∪ [ 2 ; + ∞ )

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG