Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn các số phức z sao cho z + 2 z − 2 ​ có một argument bằng 3 π ​

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn các số phức z sao cho  có một argument bằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gỉa sử z = x + y i .Sử dụng công thức z 2 ​ z 1 ​ ​ = a 2 2 ​ + b 2 2 ​ a 1 ​ a 2 ​ + b 1 ​ b 2 ​ ​ + a 2 2 ​ + b 2 2 ​ a 2 ​ b 1 ​ − a 1 ​ b 2 ​ ​ i suy ra: z + 2 z − 2 ​ = ( x + 2 ) + y i ( x − 2 ) + y i ​ = ( x − 2 ) 2 + y 2 x 2 + y 2 − 4 ​ + ( x − 2 ) 2 + y 2 4 y ​ .Để z + 2 z − 2 ​ có một argument φ = 3 π ​ thì ( x − 2 ) 2 + y 2 x 2 + y 2 − 4 ​ − ( x − 2 ) 2 + y 2 4 y ​ i = r ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ) với r > 0 ⇒ { ( x − 2 ) 2 + y 2 x 2 + y 2 − 4 ​ = r cos 3 π ​ = 2 r ​ ( x − 2 ) 2 + y 2 4 y ​ = r sin 3 π ​ = 2 3 ​ ​ r ​ ⇒ { y > 0 ( 1 ) x 2 + y 2 − 4 4 y ​ = 3 ​ ​ ⇒ x 2 + y 2 − 4 = 3 ​ 4 y ​ ⇒ x 2 + ( y − 3 ​ 2 ​ ) 2 = ( 3 ​ 4 ​ ) 2 ( 2 ) Từ (1) và (2) suy ra tập hợp các điểm M là phần đường tròn tâm I ( 0 ; 3 ​ 2 ​ ) bán kính R = 3 ​ 4 ​ nằm trên trục thực (trục Ox)

Gỉa sử .Sử dụng công thức  suy ra:

.Để  có một argument  thì với

Từ (1) và (2) suy ra tập hợp các điểm M là phần đường tròn tâm I bán kính  nằm trên trục thực (trục Ox)

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c,d ∈ C với a c  = 0 .Chứng minh rằng: M a x { ∣ a ∣ ; ∣ b ∣ } . M a x { ∣ c ∣ ; ∣ d ∣ } M a x { ∣ a c ∣ ; ∣ a d + b c ∣ ; ∣ b d ∣ } ​ ≥ 2 5 ​ − 1 ​ ( 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG