Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định tính đúng, sai của BĐT sau và nêu lời giải thích a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ≥ a ( b + c + d ) , v ớ i a , b , c , d ∈ R

Xác định tính đúng, sai của BĐT sau và nêu lời giải thích

  1. Đúng 

  2.  Sai 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Bất đẳng thức là đúng với mọi số thực a,b,c,d bởi: b đ t ⇔ ( 2 a ​ − b ) 2 + ( 2 a ​ − c ) 2 + ( 2 a ​ − d ) 2 ≥ 0 , luôn đúng

Đáp án A

Bất đẳng thức là đúng với mọi số thực a,b,c,d bởi: 

, luôn đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a + b ; b + c ; c + a } > 0 ​ . Chứng minh: 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG