Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định số nguyên n để(n+2):(n−1) là số nguyên.

Xác định số nguyên n để (n+2):(n−1) là số nguyên.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Ta cón+2=n−1+3 Để(n+2):(n−1) là số nguyên thì 3 chia hết chon−1 Lời giải chi tiết: Ta cón+2=n−1+3 Để(n+2):(n−1) là số nguyên thì 3 chia hết chon−1 hay Từ đó ta có

Phương pháp giải:

Ta có n+2=n−1+3

Để (n+2):(n−1) là số nguyên thì 3 chia hết cho n−1

Lời giải chi tiết:

Ta có n+2=n−1+3

Để (n+2):(n−1) là số nguyên thì 3 chia hết cho n−1 hay n minus space 1 space element of open curly brackets negative 3 comma negative 1 comma 1 comma 3 close curly brackets 

Từ đó ta có n space element of space open curly brackets negative 2 comma 0 comma 2 comma 4 close curly brackets  

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: a) 25 –[ 50 – ( 2 3 . 17 – 2 3 . 14 )] b) |-128| : [ 45 2 – ( 2010 – 2008 0 . 1 2010 )]

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG