Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định môđun và một acgumen của số phức: z = 6 ​ + 2 ​ + ( 6 ​ − 2 ​ ) i 4 ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ) ​

Xác định môđun và một acgumen của số phức:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có z = 4 6 ​ + 2 ​ ​ + 4 6 ​ − 2 ​ ​ i cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ​ = cos 12 π ​ + i sin 12 π ​ cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ​ Theo quy tắc chia hai số phức dưới dạng lượng giác , ta có: z = cos ( 3 π ​ − 12 π ​ ) + i sin ( 3 π ​ − 12 π ​ ) = cos 4 π ​ + i sin 4 π ​ Vậy môđun và một acgumen của số phức z lần lượt là 1 , 4 π ​ .

Ta có

Theo quy tắc chia hai số phức dưới dạng lượng giác , ta có:

Vậy môđun và một acgumen của số phức z lần lượt là .

1

Câu hỏi tương tự

Tính các góc A, B, C của một tam giác thỏa mãn: { cos 2 A + cos 2 B − cos 2 C = 1 − cos C cos 2 ( A − B ) + cos C = 2 1 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG