Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hệ số của x n trong khai triển: ( 1 + x + 2 x 2 + 3 x 3 + ... + n x n ) 2 .

Xác định hệ số của  trong khai triển:

 .

 

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

hệ số của x n là: 1. n+1.n+ 2. (n-2) +n.1 = n [ 2 + ( 1 + 2 + ... + n ) ] ( 1 2 + 2 2 + ... + n 2 ) = [ 2 + 2 n ( n + 1 ) ​ ] - 6 n ( n + 1 ) ( 2 n + 1 ) ​ = 6 11 n + n 3 ​ .

hệ số của  là:

1. n+1.n+ 2. (n-2) +n.1

= n 

 - 

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: 4 n C n 0 ​ − 4 n − 1 C n 1 ​ + 4 n − 2 C n 2 ​ − n ​ + ( − 1 ) C n nn ​ = C n n 0 ​ + 2 C n 1 ​ + ⋯ + 2 n C n n ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG