Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển của ( x 2 − x 3 ​ ) 8

Xác định hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển của 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x 2 − x 3 ​ ) 8 .Số hạng tổng quát: C 8 K ​ ( x 3 ) k ( x − 3 ​ ) 8 − k = C 8 k ​ ( x 3 k ) ( − 3 ) 8 − k x k − 8 = C 8 k ​ ( − 3 ) 8 − k x 4 k − 8 Số hạng không chứa x tương ứng k = 2. Hệ số cần tìm là : C 8 2 ​ ( − 3 ) 6

.Số hạng tổng quát: 

=

Số hạng không chứa x tương ứng k = 2. Hệ số cần tìm là :

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp chứa 5 quả cầu đen và 4 quả cầu trắng (tất cả các quả cầu đều khác nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Tính xác suất để được 3 quả có đủ hai màu.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG