Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hệ số a để hàm số y = ax – 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

Xác định hệ số a để hàm số y = ax – 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số y=ax-5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 khi Vậy

Đồ thị hàm số y=ax-5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 khi  0 equals a.1 comma 5 minus 5 left right double arrow a equals 10 over 3

Vậy a equals 10 over 3

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 100 cm 2 . Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó diện tích tam giác MNP bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG