Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hệ số a, b, c biết rằng với mọi giá trị của x thì (ax + 4)(x 2 + bx – 1) = 9x 3 + 58x 2 + 15x + c A. a = 9, b = -4, c = 6 B. a = 9, b = 6, c = -4 C. a = 9, b = 6, c = 4 D. a = -9, b = -6, c = -4

Xác định hệ số a, b, c biết rằng với mọi giá trị của x thì (ax + 4)(x2 + bx – 1) = 9x3 + 58x2 + 15x + c

A. a = 9, b = -4, c = 6

B. a = 9, b = 6, c = -4

C. a = 9, b = 6, c = 4

D. a = -9, b = -6, c = -4

  1. a = 9, b = -4, c = 6 

  2. a = 9, b = 6, c = -4

  3.  a = 9, b = 6, c = 4 

  4. a = -9, b = -6, c = -4 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có T = (ax + 4)(x 2 + bx – 1) = ax.x 2 + ax.bx + ax.(-1) + 4.x 2 + 4.bx + 4.(-1) = ax 3 + abx 2 – ax + 4x 2 + 4bx – 4 = ax 3 + (abx 2 + 4x 2 ) + (4bx – ax) – 4 = ax 3 + (ab + 4)x 2 + (4b – a)x – 4 Theo bài ra ta có (ax + 4)(x 2 + bx – 1) = 9x 3 + 58x 2 + 15x + c đúng với mọi x ⇔ ax 3 + (ab + 4)x 2 + (4b – a)x – 4 = 9x 3 + 58x 2 + 15x + c đúng với mọi x. Vậy a = 9, b = 6, c = -4 Đáp án cần chọn là: B. a = 9, b = 6, c = -4

Lời giải

Ta có  T = (ax + 4)(x2 + bx – 1)

= ax.x2 + ax.bx + ax.(-1) + 4.x2 + 4.bx + 4.(-1)

= ax3 + abx2 – ax + 4x2 + 4bx – 4

= ax3 + (abx2 + 4x2) + (4bx – ax) – 4

= ax3 + (ab + 4)x2 + (4b – a)x – 4

Theo bài ra ta có (ax + 4)(x2 + bx – 1) = 9x3 + 58x2 + 15x + c đúng với mọi x

⇔ ax3 + (ab + 4)x2 + (4b – a)x – 4 = 9x3 + 58x2 + 15x + c đúng với mọi x.

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

Vậy a = 9, b = 6, c = -4

Đáp án cần chọn là: B. a = 9, b = 6, c = -4 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − x + 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG