Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hệ số a để đa thức ( x 3 − 3 x + a ) chia hết cho ( x − 2 ) 2 .

Xác định hệ số a để đa thức  chia hết cho .

C. Tac

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thực hiện phép chia, ta có: ( x 3 − 3 x + a ) = ( x 2 − 2 x + 1 ) × ( x + 2 ) + ( a − 2 ) Muốn phép chia không còn dư, ta phải có a − 2 = 0 ⇔ a = 2 . Vậy để đa thức ( x 3 − 3 x + a ) chia hết cho ( x − 1 ) 2 thì a = 2 .

Thực hiện phép chia, ta có:

Muốn phép chia không còn dư, ta phải có .

Vậy để đa thức  chia hết cho  thì .

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm dần và theo một biến chỉnh rồi làm phép chia: ( 5 x 3 + 6 x − 3 x 4 − 10 ) : ( 5 − 3 x )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG