Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hằng số a và b sao cho (x 4 + ax + b) ⁝ (x 2 – 4) A. a = 0 và b = -16 B. a = 0 và b = 16 C. a = 0 và b =0 D. a = 1 và b = 1

Xác định hằng số a và b sao cho (x4 + ax + b) ⁝ (x2 – 4)

A. a = 0 và b = -16                   

B. a = 0 và b = 16

C. a = 0 và b =0                       

D. a = 1 và b = 1

  1. a = 0 và b = -16          

  2. a = 0 và b = 16

  3. a = 0 và b =0       

  4. a = 1 và b = 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: để x 4 + ax + b chia hết cho x 2 – 4 thì ax + b + 16 = 0 Đáp án cần chọn là: A. a = 0 và b = -16

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

để x4 + ax + b chia hết cho x2 – 4 thì ax + b + 16 = 0

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. a = 0 và b = -16          

2

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức f(x) = x 4 – 3x 3 + 3x 2 + ax + b và đa thức g(x) = x 2 – 3x + 4. Biết f(x) chia hết cho g(x). Khi đó tích a.b bằng A. -12 B. 12 C. -6 D. -8

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG