Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hàm số bậc nhất y = ax+ b (a 0), biết đồ thị (d) của hàm số song song với đường thẳng y = 6x +20 và tiếp xúc với Parabol (P) y= .

Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a not equal to0), biết đồ thị (d) của hàm số song song với đường thẳng

y = 6x +20 và tiếp xúc với Parabol (P) y= negative x squared over 4.

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Hai số - 5 và 3 là nghiệm của phương trình nào sau đây? A. x 2 + 2x + 15 = 0 B.x 2 - 2x - 15 = 0 C.x 2 + 2x - 15 = 0 D.x 2 - 8x + 15 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG