Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

X á c đị nh gi á tr ị tham s ố m để h ệ ph ươ ng tr ì nh sau c ó nghi ệ m

Xác định giá tr tham s m để h phương trình sau có nghim

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x squared minus 3 x minus 4 less or equal than 0 left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell x cubed minus 3 vertical line x vertical line x minus m squared minus 15 m greater or equal than 0 left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table close

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó . V ậ y h ệ ph ươ ng tr ì nh c ó ngh ệ m khi v à ch ỉ khi, b ấ t ph ươ ng tr ì nh (2) c ó nghi ệ m thu ộ c đ o ạ n [ − 1 ; 4 ] , khi v à ch ỉ khi X é t h à m s ố . Ta c ó Ta c ó f ( − 1 ) = 2 ; f ( 0 ) = 0 ; f ( − 2 ) = 4 ; f ( 2 ) = − 4 ; f ( 4 ) = 16 . T ừ đó suy ra: . V ậ y h ệ b ấ t ph ươ ng tr ì nh c ó nghi ệ m khi v à ch ỉ khi V ậ y m ∈ [ − 16 , 1 ] l à gi á tr ị c ầ n t ì m.

Ta có left parenthesis 1 right parenthesis not stretchy left right double arrow left parenthesis x plus 1 right parenthesis left parenthesis x minus 4 right parenthesis less or equal than 0 not stretchy left right double arrow negative 1 less or equal than x less or equal than 4.
left parenthesis 2 right parenthesis not stretchy left right double arrow m squared plus 15 m less or equal than f left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus 3 vertical line x vertical line x
Vy h phương trình có nghm khi và ch khi, bt phương trình (2) có nghim thuc đon , khi và ch khi m squared plus 15 m less or equal than max for x element of left square bracket negative 1 semicolon 4 right square bracket of   f left parenthesis x right parenthesis
Xét hàm s f left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus 3 vertical line x vertical line x equals open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x cubed plus 3 x squared left parenthesis negative 1 less or equal than x less than 0 right parenthesis end cell row cell x cubed minus 3 x squared left parenthesis 0 less or equal than x less or equal than 4 right parenthesis end cell end table close.
Ta có f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 3 x squared plus 6 x left parenthesis negative 1 less or equal than x less than 0 right parenthesis end cell row cell 3 x squared minus 6 x left parenthesis 0 less or equal than x less or equal than 4 right parenthesis end cell end table closenot stretchy rightwards double arrow f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow x equals 0 semicolon x equals plus-or-minus 2
Ta có .
T đó suy ra: max for x element of left square bracket negative 1 semicolon 4 right square bracket of   f left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis 4 right parenthesis equals 16.
Vy h bt phương trình có nghim khi và ch khi m squared plus 15 m less or equal than 16 not stretchy left right double arrow negative 16 less or equal than m less or equal than 1
Vy  là giá tr cn tìm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố T ì m m để đồ th ị c ắ t tr ụ c ho à nh t ạ i m ộ t đ i ể m duy nh ấ t.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG